Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 13 mei 2018

 1. Privacy beleid De Facto vof
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Beveiligen en bewaren
 6. Websites van derden
 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 8. Inzage en wijzigen van uw gegevens
 9. Autoriteit Persoonsgegevens
 10. Inwerkingtreding

Privacybeleid De Facto vof

De Facto is een kantoor wat zich richt op vastgoedbeheer, verwerken van administraties in de breedste zin van het woord en officemanagement. Voor genoemde werkzaamheden kan het voorkomen dat wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 035-6420340 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur
Mail: info@defactoservices.com
Post: Postbus 1290, 1400 BG Bussum
Adres: Brediusweg 20, 1401 AG Bussum

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u wenst te gebruiken.

Echter levert de gegevensverwerking nimmer een hoog privacy risico op voor u,
als klant van De Facto.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u met uw toestemming verwerken:

 • naam
 • ​bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • ​functie
 • ​geboortedatum
 • ​gebruikersnaam
 • ​geslacht
 • ​IBAN
 • ​inloggegevens
 • ​telefoonnummer

Mochten wij aanvullende gegevens nodig hebben uit externe bronnen dan zullen wij hier in samenspraak en met uw toestemming gebruik van maken. Uw gegevens gebruiken wij nooit
zonder toestemming voor andere dan hieronder genoemde doeleinden.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens alleen indien zij noodzakelijke zijn voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om uw administraties te verwerken conform gemaakt afspraken tussen u, als klant, en De Facto als uitvoerder
 • om u van dienst te kunnen zijn als het gaat om onroerend goed beheer conform gemaakte afspraken tussen u, als klant, en De Facto als uitvoerder
 • om u van dienst te kunnen zijn als het gaat om het verrichten van werkzaamheden vallend onder het officemanagement conform gemaakte afspraken tussen u, als klant, en De Facto als uitvoerder

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, echter alleen als dat noodzakelijk is voor de levering van de met u besproken dienstverlening. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies

Wij verzamelen en combineren uw persoonsgegevens niet uit verschillende bronnen met elkaar. Wij maken derhalve geen gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht op inzage en wijziging van uw gegevens. Tevens heeft u het recht de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw toestemming, u (deels) geen gebruik meer kan maken van onze dienstverlening. Om inzage te verkrijgen in uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens weergegeven onder het privacybeleid van De Facto.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u een schriftelijk verzoek tot inzage in te dienen en u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.